FemineaLab Academy
Feminea Laboratories Academy

februari 23, 2023

IgG- Immunglobulin G


Featured image for “IgG- Immunglobulin G”

Immunförsvar

IgG är en typ av immunglobulin, även kallad antikropp, som finns i blodet och är en viktig del av immunsystemet. IgG-antikroppar spelar en central roll i att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att binda till specifika patogener, såsom bakterier, virus och svampar, och markera dem för förstörelse av immunförsvaret.

IgG är den vanligaste typen av antikropp i blodet och utgör cirka 75% till 80% av alla immunglobuliner i kroppen. Det finns fyra olika subtyper av IgG, kallade IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4, som alla har lite olika funktioner i immunsystemet.

När en person exponeras för en patogen, såsom genom en vaccination eller en infektion, börjar kroppen producera IgG-antikroppar specifika för den patogenen. IgG-antikroppar kan sedan cirkulera i blodet under en lång tid och ge skydd mot framtida infektioner från samma patogen.

Mätning av IgG-nivåer i blodet kan vara användbart för att diagnostisera vissa sjukdomar och tillstånd, såsom immunsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och infektioner. IgG-testning används också ofta för att bekräfta en tidigare exponering för en patogen genom att detektion av IgG-antikroppar i blodet, vilket kan hjälpa till att bedöma immunitet mot en viss sjukdom.

Immunglobulinantikropp

IgG subklass

IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4 är olika subklasser av immunoglobulin G (IgG), en typ av antikropp som är en av de vanligaste antikropparna i blodet. Varje subklass av IgG skiljer sig från de andra i sin kemiska struktur och funktion, och varje subklass har en annan förmåga att bekämpa olika patogener och sjukdomar.

Här är en kort beskrivning av varje subklass av IgG

IgG1: Detta är den vanligaste subklassen av IgG och utgör cirka 65-70% av det totala IgG-antalet i blodet. IgG1 är effektiv mot bakterier, virus och toxiner.

IgG2: IgG2 utgör cirka 20-25% av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin är särskilt effektivt mot bakterier som har en yta med polysackarider, såsom Streptococcus pneumoniae.

IgG3: IgG3 utgör bara cirka 5-8% av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin spelar en viktig roll i att bekämpa infektioner genom att aktivera det klassiska komplementsystemet.

IgG4: IgG4 utgör endast en liten del av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin är inblandat i allergiska reaktioner och kan blockera de allergiska effekterna av andra antikroppar.

Mätning av de olika subklasserna av IgG kan vara användbart vid diagnostisering och övervakning av olika sjukdomar och tillstånd, inklusive autoimmuna sjukdomar, immunsjukdomar och infektioner.

Komplementsystem

 

Komplementsystemet är en del av kroppens immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det är en samling proteiner som cirkulerar i blodet och som aktiveras när kroppen upptäcker en främmande inkräktare som en bakterie, virus eller annat patogen.

Komplementsystemet består av tre huvudvägar: den klassiska vägen, den alternativa vägen och lektinvägen. Var och en av dessa vägar aktiveras av olika molekyler eller händelser som signalerar till kroppen att det finns en främmande inkräktare. När en av dessa vägar aktiveras, leder det till en kaskad av reaktioner där proteiner i komplementsystemet aktiveras och interagerar med varandra för att bekämpa den främmande inkräktaren.

När komplementsystemet aktiveras kan det bidra till att oskadliggöra patogener på flera sätt, inklusive:

Opsonisering: Komplementsystemet kan täcka ytan av patogener med molekyler som gör dem mer synliga och lättare att identifiera och angripa av kroppens immunceller.

Inflammationsrespons: Aktivering av komplementsystemet kan leda till en lokal inflammationsrespons, vilket kan locka fler immunceller till infektionsområdet.

Celleliminering: Komplementsystemet kan direkt döda vissa typer av patogener genom att skada deras membran eller genom att locka immunceller som är specialiserade på att döda dessa patogener.

Komplementsystemet spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner, men det kan också bidra till sjukdomar om det är överaktivt eller felaktigt reglerat. Det kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive autoimmuna sjukdomar, genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Varför ta ett IgG blodprov ?

 

Infektioner: När en person exponeras för en patogen, till exempel ett virus eller en bakterie, börjar kroppen producera antikroppar mot patogenen. IgG-antikroppar cirkulerar i blodet under en längre tid och kan hjälpa till att skydda kroppen mot framtida infektioner från samma patogen. Ett IgG-blodprov kan användas för att detektera IgG-antikroppar mot specifika patogener och på så sätt diagnostisera tidigare infektioner eller bedöma immunitet mot en viss sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar är störningar i immunsystemet där kroppens immunsystem attackerar friska celler och vävnader. Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera vissa autoimmuna sjukdomar, eftersom dessa sjukdomar ofta orsakar en ökning av antikroppar, inklusive IgG, mot kroppens egna celler och vävnader.

Immunbristtillstånd: Immunbristtillstånd är sjukdomar eller tillstånd där kroppens immunsystem inte fungerar som det ska, vilket kan leda till ökad risk för infektioner. Ett IgG-blodprov kan användas för att bedöma nivåerna av IgG-antikroppar i blodet och utvärdera immunförsvarets förmåga att skydda kroppen mot infektioner.

Allergier: Allergiska reaktioner utlöses av IgE-antikroppar, men höga nivåer av IgG-antikroppar mot specifika allergener kan också vara en faktor vid allergier. Ett IgG-blodprov kan användas för att utvärdera nivåerna av IgG-antikroppar mot specifika allergener och hjälpa till att diagnostisera allergier.


immunglobuliner feminealab

Exempel på några sjukdomar för vilka IgG-testning kan användas

 

Bakteriella infektioner: Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera en mängd olika bakteriella infektioner, såsom Lyme-borrelios, syfilis, stafylokockinfektioner och streptokockinfektioner.

Virusinfektioner: IgG-testning kan användas för att detektera antikroppar mot virus som orsakar sjukdomar som till exempel HIV, hepatit B, hepatit C, herpes simplex-virus och Epstein-Barr-virus.

Svampinfektioner: Ett IgG-blodprov kan användas för att detektera antikroppar mot svampar som orsakar infektioner som till exempel candidiasis och aspergillosis.

Parasitiska infektioner: IgG-testning kan användas för att detektera antikroppar mot parasiter som orsakar sjukdomar som till exempel malaria, toxoplasmos och giardiasis.

Autoimmuna sjukdomar: Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, lupus, Sjögrens syndrom och celiaki, eftersom dessa sjukdomar ofta orsakar en ökning av antikroppar, inklusive IgG, mot kroppens egna celler och vävnader.


DHEAS

Immunförsvar

IgG är en typ av immunglobulin, även kallad antikropp, som finns i blodet och är en viktig del av immunsystemet. IgG-antikroppar spelar en central roll i att skydda kroppen mot infektioner och sjukdomar genom att binda till specifika patogener, såsom bakterier, virus och svampar, och markera dem för förstörelse av immunförsvaret.

IgG är den vanligaste typen av antikropp i blodet och utgör cirka 75% till 80% av alla immunglobuliner i kroppen. Det finns fyra olika subtyper av IgG, kallade IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4, som alla har lite olika funktioner i immunsystemet.

När en person exponeras för en patogen, såsom genom en vaccination eller en infektion, börjar kroppen producera IgG-antikroppar specifika för den patogenen. IgG-antikroppar kan sedan cirkulera i blodet under en lång tid och ge skydd mot framtida infektioner från samma patogen.

Mätning av IgG-nivåer i blodet kan vara användbart för att diagnostisera vissa sjukdomar och tillstånd, såsom immunsjukdomar, autoimmuna sjukdomar och infektioner. IgG-testning används också ofta för att bekräfta en tidigare exponering för en patogen genom att detektion av IgG-antikroppar i blodet, vilket kan hjälpa till att bedöma immunitet mot en viss sjukdom.

Immunglobulinantikropp

IgG subklass

IgG1, IgG2, IgG3 och IgG4 är olika subklasser av immunoglobulin G (IgG), en typ av antikropp som är en av de vanligaste antikropparna i blodet. Varje subklass av IgG skiljer sig från de andra i sin kemiska struktur och funktion, och varje subklass har en annan förmåga att bekämpa olika patogener och sjukdomar.

Här är en kort beskrivning av varje subklass av IgG

IgG1: Detta är den vanligaste subklassen av IgG och utgör cirka 65-70% av det totala IgG-antalet i blodet. IgG1 är effektiv mot bakterier, virus och toxiner.

IgG2: IgG2 utgör cirka 20-25% av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin är särskilt effektivt mot bakterier som har en yta med polysackarider, såsom Streptococcus pneumoniae.

IgG3: IgG3 utgör bara cirka 5-8% av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin spelar en viktig roll i att bekämpa infektioner genom att aktivera det klassiska komplementsystemet.

IgG4: IgG4 utgör endast en liten del av det totala IgG-antalet i blodet. Detta immunoglobulin är inblandat i allergiska reaktioner och kan blockera de allergiska effekterna av andra antikroppar.

Mätning av de olika subklasserna av IgG kan vara användbart vid diagnostisering och övervakning av olika sjukdomar och tillstånd, inklusive autoimmuna sjukdomar, immunsjukdomar och infektioner.

Komplementsystem

Komplementsystemet är en del av kroppens immunsystem som hjälper till att bekämpa infektioner och sjukdomar. Det är en samling proteiner som cirkulerar i blodet och som aktiveras när kroppen upptäcker en främmande inkräktare som en bakterie, virus eller annat patogen.

Komplementsystemet består av tre huvudvägar: den klassiska vägen, den alternativa vägen och lektinvägen. Var och en av dessa vägar aktiveras av olika molekyler eller händelser som signalerar till kroppen att det finns en främmande inkräktare.

När en av dessa vägar aktiveras, leder det till en kaskad av reaktioner där proteiner i komplementsystemet aktiveras och interagerar med varandra för att bekämpa den främmande inkräktaren.

När komplementsystemet aktiveras kan det bidra till att oskadliggöra patogener på flera sätt, inklusive:

Opsonisering: Komplementsystemet kan täcka ytan av patogener med molekyler som gör dem mer synliga och lättare att identifiera och angripa av kroppens immunceller.

Inflammationsrespons: Aktivering av komplementsystemet kan leda till en lokal inflammationsrespons, vilket kan locka fler immunceller till infektionsområdet.

Celleliminering: Komplementsystemet kan direkt döda vissa typer av patogener genom att skada deras membran eller genom att locka immunceller som är specialiserade på att döda dessa patogener.

Komplementsystemet spelar en viktig roll i kroppens försvar mot infektioner, men det kan också bidra till sjukdomar om det är överaktivt eller felaktigt reglerat. Det kan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive autoimmuna sjukdomar, genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Varför ta ett IgG blodprov ?

Infektioner: När en person exponeras för en patogen, till exempel ett virus eller en bakterie, börjar kroppen producera antikroppar mot patogenen. IgG-antikroppar cirkulerar i blodet under en längre tid och kan hjälpa till att skydda kroppen mot framtida infektioner från samma patogen. Ett IgG-blodprov kan användas för att detektera IgG-antikroppar mot specifika patogener och på så sätt diagnostisera tidigare infektioner eller bedöma immunitet mot en viss sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar: Autoimmuna sjukdomar är störningar i immunsystemet där kroppens immunsystem attackerar friska celler och vävnader. Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera vissa autoimmuna sjukdomar, eftersom dessa sjukdomar ofta orsakar en ökning av antikroppar, inklusive IgG, mot kroppens egna celler och vävnader.

Immunbristtillstånd: Immunbristtillstånd är sjukdomar eller tillstånd där kroppens immunsystem inte fungerar som det ska, vilket kan leda till ökad risk för infektioner. Ett IgG-blodprov kan användas för att bedöma nivåerna av IgG-antikroppar i blodet och utvärdera immunförsvarets förmåga att skydda kroppen mot infektioner.

Allergier: Allergiska reaktioner utlöses av IgE-antikroppar, men höga nivåer av IgG-antikroppar mot specifika allergener kan också vara en faktor vid allergier. Ett IgG-blodprov kan användas för att utvärdera nivåerna av IgG-antikroppar mot specifika allergener och hjälpa till att diagnostisera allergier.

immunglobuliner feminealab
Exempel på några sjukdomar för vilka IgG-testning kan användas

Bakteriella infektioner: Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera en mängd olika bakteriella infektioner, såsom Lyme-borrelios, syfilis, stafylokockinfektioner och streptokockinfektioner.

Virusinfektioner: IgG-testning kan användas för att detektera antikroppar mot virus som orsakar sjukdomar som till exempel HIV, hepatit B, hepatit C, herpes simplex-virus och Epstein-Barr-virus.

Svampinfektioner: Ett IgG-blodprov kan användas för att detektera antikroppar mot svampar som orsakar infektioner som till exempel candidiasis och aspergillosis.

Parasitiska infektioner: IgG-testning kan användas för att detektera antikroppar mot parasiter som orsakar sjukdomar som till exempel malaria, toxoplasmos och giardiasis.

Autoimmuna sjukdomar: Ett IgG-blodprov kan användas för att diagnostisera autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, lupus, Sjögrens syndrom och celiaki, eftersom dessa sjukdomar ofta orsakar en ökning av antikroppar, inklusive IgG, mot kroppens egna celler och vävnader.

DHEAS

Symtom

Symtomen på infektioner och sjukdomar som kan diagnostiseras med hjälp av IgG-testning kan variera beroende på sjukdomen eller patogenen som är involverade.

Nedan följer några möjliga symtom för några av de infektioner och sjukdomar som kan diagnostiseras med IgG-testning

Lyme-borrelios: Symtom kan inkludera hudutslag, feber, huvudvärk och ledvärk.

Syfilis: Symtom kan inkludera en smärtfri sår på könsorganen eller munnen, hudutslag och feber.

Stafylokockinfektioner: Symtom kan inkludera hudinfektioner, matförgiftning och blodförgiftning.

Streptokockinfektioner: Symtom kan inkludera halsont, feber, hudutslag och ont i öronen.

HIV: Symtom kan variera från person till person men kan inkludera trötthet, feber, huvudvärk, hudutslag, viktnedgång och svullna lymfkörtlar.

Hepatit B: Symtom kan inkludera trötthet, illamående, buksmärta, gulsot och mörk urin.

Hepatit C: Symtom kan inkludera trötthet, illamående, buksmärta och gul hud.

Herpes simplex-virus: Symtom kan inkludera smärtsamma blåsor runt munnen eller könsorganen.

Epstein-Barr-virus: Symtom kan inkludera feber, ont i halsen, trötthet och svullna lymfkörtlar.

Candidiasis: Symtom kan inkludera klåda, smärta och svullnad i könsorganen eller munnen.

Aspergillos: Symtom kan inkludera hosta, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Malaria: Symtom kan inkludera feber, frossa, huvudvärk och muskelvärk.

Toxoplasmos: Symtom kan inkludera influensaliknande symtom, huvudvärk och muskelvärk.

Giardiasis: Symtom kan inkludera diarré, illamående, buksmärta och gasbildning.

Reumatoid artrit: Symtom kan inkludera ledsvullnad och smärta, stelhet och trötthet.

Lupus: Symtom kan inkludera hudutslag, ledsmärta, trötthet och feber.

Sjögrens syndrom: Symtom kan inkludera torra ögon och torr mun.

Celiaki: Symtom kan inkludera magbesvär, trötthet, viktminskning och hudutslag.Symtom

 

Symtomen på infektioner och sjukdomar som kan diagnostiseras med hjälp av IgG-testning kan variera beroende på sjukdomen eller patogenen som är involverade.

Nedan följer några möjliga symtom för några av de infektioner och sjukdomar som kan diagnostiseras med IgG-testning

Lyme-borrelios: Symtom kan inkludera hudutslag, feber, huvudvärk och ledvärk.

Syfilis: Symtom kan inkludera en smärtfri sår på könsorganen eller munnen, hudutslag och feber.

Stafylokockinfektioner: Symtom kan inkludera hudinfektioner, matförgiftning och blodförgiftning.

Streptokockinfektioner: Symtom kan inkludera halsont, feber, hudutslag och ont i öronen.

HIV: Symtom kan variera från person till person men kan inkludera trötthet, feber, huvudvärk, hudutslag, viktnedgång och svullna lymfkörtlar.

Hepatit B: Symtom kan inkludera trötthet, illamående, buksmärta, gulsot och mörk urin.

Hepatit C: Symtom kan inkludera trötthet, illamående, buksmärta och gul hud.

Herpes simplex-virus: Symtom kan inkludera smärtsamma blåsor runt munnen eller könsorganen.

Epstein-Barr-virus: Symtom kan inkludera feber, ont i halsen, trötthet och svullna lymfkörtlar.

Candidiasis: Symtom kan inkludera klåda, smärta och svullnad i könsorganen eller munnen.

Aspergillos: Symtom kan inkludera hosta, andningssvårigheter och bröstsmärta.

Malaria: Symtom kan inkludera feber, frossa, huvudvärk och muskelvärk.

Toxoplasmos: Symtom kan inkludera influensaliknande symtom, huvudvärk och muskelvärk.

Giardiasis: Symtom kan inkludera diarré, illamående, buksmärta och gasbildning.

Reumatoid artrit: Symtom kan inkludera ledsvullnad och smärta, stelhet och trötthet.

Lupus: Symtom kan inkludera hudutslag, ledsmärta, trötthet och feber.

Sjögrens syndrom: Symtom kan inkludera torra ögon och torr mun.

Celiaki: Symtom kan inkludera magbesvär, trötthet, viktminskning och hudutslag.

Hälsotestresultat

Låga nivåer av IgG

kan indikera en immunbrist, vilket betyder att kroppen inte kan producera tillräckligt med antikroppar för att skydda mot infektioner.

Detta kan orsakas av sjukdomar som HIV/AIDS, leukemi eller en genetiskt orsakad immunbrist, liksom av vissa mediciner som hämmar immunförsvaret. Personer med låga IgG-nivåer kan ha ökad risk för infektioner och sjukdomar.

Höga nivåer av IgG

kan indikera en pågående infektion eller inflammation i kroppen. Detta kan bero på en mängd olika sjukdomar eller tillstånd, inklusive kroniska infektioner som hepatit B eller C, autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus, eller kroniska inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

Ibland kan höga nivåer av IgG också vara en normal reaktion på en tidigare infektion eller vaccination.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

Hälsotestresultat

Låga nivåer av IgG

kan indikera en immunbrist, vilket betyder att kroppen inte kan producera tillräckligt med antikroppar för att skydda mot infektioner.

Detta kan orsakas av sjukdomar som HIV/AIDS, leukemi eller en genetiskt orsakad immunbrist, liksom av vissa mediciner som hämmar immunförsvaret. Personer med låga IgG-nivåer kan ha ökad risk för infektioner och sjukdomar.

Höga nivåer av IgG

kan indikera en pågående infektion eller inflammation i kroppen. Detta kan bero på en mängd olika sjukdomar eller tillstånd, inklusive kroniska infektioner som hepatit B eller C, autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit och lupus, eller kroniska inflammatoriska sjukdomar som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.

Ibland kan höga nivåer av IgG också vara en normal reaktion på en tidigare infektion eller vaccination.

Hälsoutfall

 Avvikelser från referensvärde kan kräva vidare utredning.


Referenser

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES