FemineaLab Academy
Allmänt

februari 22, 2023

Samband mellan uratnivåer och hypotyreos


Featured image for “Samband mellan uratnivåer och hypotyreos”

Sköldkörtel - Njurar

Det finns en koppling mellan höga nivåer av urat i blodet och hypotyreos, en sjukdom som kännetecknas av en brist på sköldkörtelhormon i kroppen. Studier har visat att personer med hypotyreos har en ökad risk för hyperurikemi, vilket leder till höga nivåer av urat i blodet.

Det är ännu inte helt klart varför hypotyreos ökar risken för hyperurikemi, men det finns några teorier. En teori är att hypotyreos påverkar metabolismen av puriner, vilket leder till ökade nivåer av urat. En annan teori är att hypotyreos orsakar en minskning av njurfunktionen, vilket leder till att kroppen inte kan utsöndra urat effektivt.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av urat inte alltid orsakas av hypotyreos och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.


Hypotyreos är en störning i sköldkörteln som kan leda till en rad olika symtom, inklusive viktökning, trötthet, depression och minskad metabolism. Även om sambandet mellan hypotyreos och höga nivåer av urat i blodet inte är helt förstått, har flera studier funnit en association mellan de två.

En studie som publicerades i tidskriften Thyroid fann att personer med hypotyreos hade högre uratnivåer än personer utan sjukdomen. Forskarna observerade också en stark korrelation mellan nivån av sköldkörtelhormon och uratnivåerna. Ju lägre nivåer av sköldkörtelhormon en person hade, desto högre var deras uratnivåer.

En annan studie publicerad i tidskriften Endocrine Connections fann att personer med hypotyreos hade en högre risk för hyperurikemi och gikt än personer utan sjukdomen. Studien föreslog att detta kan bero på en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av urat inte alltid orsakas av hypotyreos, och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.


Hypotyreos

 

Hypotyreos är en sjukdom som uppstår när sköldkörteln inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Sköldkörtelhormoner är viktiga hormoner som reglerar kroppens metabolism och påverkar många av kroppens funktioner, såsom hjärta, muskler, matsmältning, nervsystemet och ämnesomsättning.

De vanligaste orsakerna till hypotyreos är autoimmun sjukdom, där kroppens eget immunsystem attackerar sköldkörteln, och jodbrist. Andra orsaker kan vara kirurgiskt avlägsnande av sköldkörteln, strålbehandling och vissa läkemedel.

Symtomen på hypotyreos kan vara varierande och gradvisa, och kan inkludera trötthet, viktökning, depression, minskad aptit, muskelsvaghet, torr hud och håravfall. Hypotyreos kan diagnostiseras med hjälp av blodprov som mäter nivåerna av sköldkörtelhormoner och TSH (tyreoideastimulerande hormon), som produceras av hypofysen.


thyroid gland | FemineaLab

Urat

 

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner puriner, som finns i vissa livsmedel och i kroppens egna celler. Uratelement bildas som en del av kroppens naturliga ämnesomsättning och cirkulerar i blodet. Vanligtvis utsöndras urat från kroppen genom njurarna och tarmen.

Höga nivåer av urat i blodet kan leda till en sjukdom som kallas hyperurikemi, vilket ökar risken för gikt, en form av ledinflammation. En annan komplikation som kan uppstå med höga uratnivåer är njursten. Därför är det viktigt att hålla uratnivåerna i balans genom en hälsosam kost och livsstil.


Synovial Joint With Gout

Thyroid Tidskriften

 Samband mellan sköldkörtelfunktion och uratnivåer hos personer utan gikt

 

Studien publicerades i tidskriften "Thyroid" år 2020 och var baserad på data från en nationell hälsoundersökning i USA.

Studien omfattade 11 022 personer och forskarna undersökte sambandet mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåer i blodet. Resultaten visade att personer med hypotyreos hade högre uratnivåer än personer utan sjukdomen. De fann också en stark korrelation mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåerna, där personer med lägre nivåer av sköldkörtelhormon hade högre uratnivåer.

Forskarna föreslog att hypotyreos kan påverka kroppens metabolism av puriner, vilket kan öka produktionen av urat och därmed höja nivåerna i blodet. Studien hade dock vissa begränsningar, inklusive att den var baserad på en enstaka mätning av uratnivåer och sköldkörtelhormoner, och att den inte inkluderade personer med gikt.

Sammanfattningsvis visade denna studie att personer med hypotyreos kan ha högre uratnivåer än personer utan sjukdomen, och att det finns en stark korrelation mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåer. Studien ger stöd för teorin att hypotyreos kan påverka kroppens metabolism av puriner och därmed öka produktionen av urat. Men det krävs ytterligare forskning för att fullständigt förstå sambandet mellan hypotyreos och uratnivåer.


 Endocrine Connections

Samband mellan hypotyreos och risk för gikt hos kvinnor

 

Studien publicerades i tidskriften "Endocrine Connections" år 2018 och var baserad på data från en stor longitudinell studie som kallas Nurses' Health Study. Studien omfattade 97 578 kvinnor som deltog i undersökningen mellan 1986 och 2012.

Resultaten av studien visade att kvinnor med hypotyreos hade en högre risk för gikt än kvinnor utan sjukdomen. Forskarna fann att risken för gikt var 17% högre hos kvinnor med hypotyreos jämfört med kvinnor utan sjukdomen, och att risken ökade med ökande nivåer av TSH (tyreoideastimulerande hormon).

Forskarna föreslog att detta kan bero på en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen, vilket kan öka risken för bildning av uratkristaller i lederna. De noterade att hypotyreos kan påverka njurarnas förmåga att utsöndra urat genom att minska urinflödet och öka njurarnas återtagande av urat.

Studien har vissa begränsningar, inklusive att den endast inkluderade kvinnor och att den var baserad på självrapporterade fall av gikt. Dessutom kunde inte forskarna fastställa en orsakssamband mellan hypotyreos och gikt, bara en association.

Sammanfattningsvis tyder resultaten från denna studie på att kvinnor med hypotyreos kan ha en ökad risk för gikt, möjligen på grund av en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen. Men det krävs ytterligare forskning för att fullständigt förstå sambandet mellan hypotyreos och gikt.


Sambandet mellan hypotyreos och urat hos allmänheten- en tvärsnittsstudie i stor skala

 

 

 

Studien "Sambandet mellan hypotyreos och urat hos allmänheten: en tvärsnittsstudie i stor skala" utfördes av forskare i Kina och publicerades i tidskriften Thyroid år 2021. Studien syftade till att undersöka sambandet mellan hypotyreos och urat i allmänheten och att fastställa om hypotyreos är en riskfaktor för höjda nivåer av urinsyra och relaterade sjukdomar som gikt.

Studien var en tvärsnittsstudie som involverade ett stort antal deltagare från den kinesiska befolkningen, med över 17 000 individer. Studien mätte nivåerna av serumurinsyra och sköldkörtelfunktionsindikatorer, inklusive nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och fria tyroxinnivåer (FT4) hos varje deltagare.

Resultaten visade att personer med hypotyreos hade högre nivåer av urinsyra än personer utan hypotyreos. Studien fann också att prevalensen av hyperurikemi (höjda nivåer av urinsyra) var signifikant högre hos personer med hypotyreos än hos personer utan hypotyreos. Dessutom föreslog studien att sambandet mellan hypotyreos och urat kan påverkas av insulinresistens.

Studien har vissa begränsningar, inklusive den tvärsnittsdesign som gör det svårt att fastställa ett orsakssamband mellan hypotyreos och urat. Studien innehöll heller inte information om kostfaktorer eller fysisk aktivitet, vilket kan påverka urat.

Sammanfattningsvis ger studien bevis för sambandet mellan hypotyreos och högre nivåer av urinsyra och antyder att hypotyreos kan vara en riskfaktor för hyperurikemi och relaterade sjukdomar. Vidare forskning behövs för att fullständigt förstå de underliggande mekanismerna bakom detta samband och för att utforska potentiella terapeutiska alternativ.

 

Sköldkörtel - Njurar

Det finns en koppling mellan höga nivåer av urat i blodet och hypotyreos, en sjukdom som kännetecknas av en brist på sköldkörtelhormon i kroppen. Studier har visat att personer med hypotyreos har en ökad risk för hyperurikemi, vilket leder till höga nivåer av urat i blodet.

Det är ännu inte helt klart varför hypotyreos ökar risken för hyperurikemi, men det finns några teorier. En teori är att hypotyreos påverkar metabolismen av puriner, vilket leder till ökade nivåer av urat. En annan teori är att hypotyreos orsakar en minskning av njurfunktionen, vilket leder till att kroppen inte kan utsöndra urat effektivt.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av urat inte alltid orsakas av hypotyreos och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.


Hypotyreos är en störning i sköldkörteln som kan leda till en rad olika symtom, inklusive viktökning, trötthet, depression och minskad metabolism. Även om sambandet mellan hypotyreos och höga nivåer av urat i blodet inte är helt förstått, har flera studier funnit en association mellan de två.

En studie som publicerades i tidskriften Thyroid fann att personer med hypotyreos hade högre uratnivåer än personer utan sjukdomen. Forskarna observerade också en stark korrelation mellan nivån av sköldkörtelhormon och uratnivåerna. Ju lägre nivåer av sköldkörtelhormon en person hade, desto högre var deras uratnivåer.

En annan studie publicerad i tidskriften Endocrine Connections fann att personer med hypotyreos hade en högre risk för hyperurikemi och gikt än personer utan sjukdomen. Studien föreslog att detta kan bero på en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen.

Det är viktigt att notera att höga nivåer av urat inte alltid orsakas av hypotyreos, och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.


Hypotyreos

Hypotyreos är en sjukdom som uppstår när sköldkörteln inte producerar tillräckligt med sköldkörtelhormon. Sköldkörtelhormoner är viktiga hormoner som reglerar kroppens metabolism och påverkar många av kroppens funktioner, såsom hjärta, muskler, matsmältning, nervsystemet och ämnesomsättning.

De vanligaste orsakerna till hypotyreos är autoimmun sjukdom, där kroppens eget immunsystem attackerar sköldkörteln, och jodbrist. Andra orsaker kan vara kirurgiskt avlägsnande av sköldkörteln, strålbehandling och vissa läkemedel.

Symtomen på hypotyreos kan vara varierande och gradvisa, och kan inkludera trötthet, viktökning, depression, minskad aptit, muskelsvaghet, torr hud och håravfall. Hypotyreos kan diagnostiseras med hjälp av blodprov som mäter nivåerna av sköldkörtelhormoner och TSH (tyreoideastimulerande hormon), som produceras av hypofysen.

thyroid gland | FemineaLab

Urat

Urat är en kemisk förening som bildas när kroppen bryter ner puriner, som finns i vissa livsmedel och i kroppens egna celler. Uratelement bildas som en del av kroppens naturliga ämnesomsättning och cirkulerar i blodet. Vanligtvis utsöndras urat från kroppen genom njurarna och tarmen.

Höga nivåer av urat i blodet kan leda till en sjukdom som kallas hyperurikemi, vilket ökar risken för gikt, en form av ledinflammation. En annan komplikation som kan uppstå med höga uratnivåer är njursten. Därför är det viktigt att hålla uratnivåerna i balans genom en hälsosam kost och livsstil.

Synovial Joint With Gout

Thyroid Tidskriften

 Samband mellan sköldkörtelfunktion och uratnivåer hos personer utan gikt

Studien publicerades i tidskriften "Thyroid" år 2020 och var baserad på data från en nationell hälsoundersökning i USA.

Studien omfattade 11 022 personer och forskarna undersökte sambandet mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåer i blodet. Resultaten visade att personer med hypotyreos hade högre uratnivåer än personer utan sjukdomen. De fann också en stark korrelation mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåerna, där personer med lägre nivåer av sköldkörtelhormon hade högre uratnivåer.

Forskarna föreslog att hypotyreos kan påverka kroppens metabolism av puriner, vilket kan öka produktionen av urat och därmed höja nivåerna i blodet. Studien hade dock vissa begränsningar, inklusive att den var baserad på en enstaka mätning av uratnivåer och sköldkörtelhormoner, och att den inte inkluderade personer med gikt.

Sammanfattningsvis visade denna studie att personer med hypotyreos kan ha högre uratnivåer än personer utan sjukdomen, och att det finns en stark korrelation mellan nivåerna av sköldkörtelhormon och uratnivåer. Studien ger stöd för teorin att hypotyreos kan påverka kroppens metabolism av puriner och därmed öka produktionen av urat. Men det krävs ytterligare forskning för att fullständigt förstå sambandet mellan hypotyreos och uratnivåer.

Endocrine Connections

Samband mellan hypotyreos och risk för gikt hos kvinnor

Studien publicerades i tidskriften "Endocrine Connections" år 2018 och var baserad på data från en stor longitudinell studie som kallas Nurses' Health Study. Studien omfattade 97 578 kvinnor som deltog i undersökningen mellan 1986 och 2012.

Resultaten av studien visade att kvinnor med hypotyreos hade en högre risk för gikt än kvinnor utan sjukdomen. Forskarna fann att risken för gikt var 17% högre hos kvinnor med hypotyreos jämfört med kvinnor utan sjukdomen, och att risken ökade med ökande nivåer av TSH (tyreoideastimulerande hormon).

Forskarna föreslog att detta kan bero på en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen, vilket kan öka risken för bildning av uratkristaller i lederna. De noterade att hypotyreos kan påverka njurarnas förmåga att utsöndra urat genom att minska urinflödet och öka njurarnas återtagande av urat.

Studien har vissa begränsningar, inklusive att den endast inkluderade kvinnor och att den var baserad på självrapporterade fall av gikt. Dessutom kunde inte forskarna fastställa en orsakssamband mellan hypotyreos och gikt, bara en association.

Sammanfattningsvis tyder resultaten från denna studie på att kvinnor med hypotyreos kan ha en ökad risk för gikt, möjligen på grund av en minskad förmåga hos njurarna att eliminera urat från kroppen. Men det krävs ytterligare forskning för att fullständigt förstå sambandet mellan hypotyreos och gikt.

Sambandet mellan hypotyreos och urat hos allmänheten- en tvärsnittsstudie i stor skala

 

Studien "Sambandet mellan hypotyreos och urat hos allmänheten: en tvärsnittsstudie i stor skala" utfördes av forskare i Kina och publicerades i tidskriften Thyroid år 2021. Studien syftade till att undersöka sambandet mellan hypotyreos och urat i allmänheten och att fastställa om hypotyreos är en riskfaktor för höjda nivåer av urinsyra och relaterade sjukdomar som gikt.

Studien var en tvärsnittsstudie som involverade ett stort antal deltagare från den kinesiska befolkningen, med över 17 000 individer. Studien mätte nivåerna av serumurinsyra och sköldkörtelfunktionsindikatorer, inklusive nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) och fria tyroxinnivåer (FT4) hos varje deltagare.

Resultaten visade att personer med hypotyreos hade högre nivåer av urinsyra än personer utan hypotyreos. Studien fann också att prevalensen av hyperurikemi (höjda nivåer av urinsyra) var signifikant högre hos personer med hypotyreos än hos personer utan hypotyreos. Dessutom föreslog studien att sambandet mellan hypotyreos och urat kan påverkas av insulinresistens.

Studien har vissa begränsningar, inklusive den tvärsnittsdesign som gör det svårt att fastställa ett orsakssamband mellan hypotyreos och urat. Studien innehöll heller inte information om kostfaktorer eller fysisk aktivitet, vilket kan påverka urat.

Sammanfattningsvis ger studien bevis för sambandet mellan hypotyreos och högre nivåer av urinsyra och antyder att hypotyreos kan vara en riskfaktor för hyperurikemi och relaterade sjukdomar. Vidare forskning behövs för att fullständigt förstå de underliggande mekanismerna bakom detta samband och för att utforska potentiella terapeutiska alternativ.

 

 

 

 

Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

 

Sammanfattningsvis finns det flera teorier om hur hypotyreos kan påverka uratnivåerna, inklusive en påverkan på kroppens metabolism av puriner och minskad njurfunktion.

Flera studier har visat en association mellan hypotyreos och höga uratnivåer, men det är viktigt att notera att höga uratnivåer inte alltid orsakas av hypotyreos och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.


Sammanfattning

Feminea Laboratories

 

 

Sammanfattningsvis finns det flera teorier om hur hypotyreos kan påverka uratnivåerna, inklusive en påverkan på kroppens metabolism av puriner och minskad njurfunktion.

Flera studier har visat en association mellan hypotyreos och höga uratnivåer, men det är viktigt att notera att höga uratnivåer inte alltid orsakas av hypotyreos och att det kan finnas andra faktorer som påverkar uratnivåerna.

 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES