FemineaLab Academy
Allmänt

maj 11, 2023

Vanliga frågor och myterna om depression


Featured image for “Vanliga frågor och myterna om depression”

Mental Hälsa

Visste du att över 350 miljoner människor världen över lider av depression, vilket gör det till den vanligaste orsaken till funktionshinder globalt?

Sverige har en depressionsfrekvens på 4,98 % och är rankad som nummer 26 i världen. Självmordsfrekvensen är 14,7 per 100 000, och är rankad som nummer 29.

Depression är en mycket utbredd men ofta missförstådd psykisk sjukdom. För att öka förståelsen och medvetenheten har vi sammanställt en lista över vanliga frågor om depression, som täcker ämnen som dess orsaker, symtom och behandlingsalternativ.

Vad är depression?

 

Depression är en psykisk störning som kännetecknas av ihållande känslor av sorg, hopplöshet och brist på intresse eller glädje i aktiviteter.

Det kan leda till en rad emotionella och fysiska problem, vilket påverkar ens vardag, relationer och allmänna välbefinnande.

Vilka är de olika typerna av depression?

 

Det finns flera typer av depression, inklusive egentlig depression (major depressive disorder), dystymi (persistent depressive disorder), årstidsbunden depression (seasonal affective disorder), bipolär depression och förlossningsdepression (postpartum depression).

Varje typ har sina unika egenskaper och kan kräva olika behandlingsmetoder.

Egentlig depression (Major Depressive Disorder, MDD)

Egentlig depression, även känd som klinisk depression, kännetecknas av ihållande känslor av sorg, hopplöshet och brist på intresse eller glädje i aktiviteter.

För att diagnostiseras med egentlig depression måste en person uppleva minst fem depressiva symtom under minst två veckor.

Behandling för egentlig depression innefattar ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och livsstilsförändringar.

Dystymi (Persistent Depressive Disorder)

Dystymi, eller persistent depressiv störning, är en kronisk form av depression som varar i minst två år.

Även om symtomen på dystymi kan vara mildare än de för egentlig depression kan sjukdomens långvariga karaktär ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet.

Behandling för dystymi innefattar typiskt psykoterapi, medicinering och livsstilsjusteringar.

Årstidsbunden depression (Seasonal Affective Disorder, SAD)

Årstidsbunden depression är en typ av depression som inträffar under specifika årstider, vanligtvis under höst- och vintermånaderna när dagarna är kortare.

SAD tros vara relaterad till förändringar i kroppens inre klocka och en störning i balansen mellan serotonin- och melatoninnivåerna.

Behandling för SAD kan innefatta ljusbehandling, psykoterapi, medicinering eller livsstilsförändringar som syftar till att förbättra sömn- och träningsvanor.

Bipolär depression

Bipolär depression avser de depressiva episoderna som upplevs av personer med bipolär sjukdom, ett tillstånd som kännetecknas av växlande perioder av depression och mani (eller hypomani vid bipolär II-sjukdom).

Behandling för bipolär depression kan skilja sig från den för unipolär depression, eftersom vissa antidepressiva läkemedel kan utlösa maniska episoder.

Stämningsstabiliserande läkemedel, såsom litium eller antikonvulsiva medel, och atypiska antipsykotika förskrivs ofta i kombination med psykoterapi och livsstilsjusteringar.

Förlossningsdepression (Postpartum Depression)

Förlossningsdepression är en form av depression som drabbar vissa kvinnor efter förlossning. Det är allvarligare än "baby blues," en mildare och kortvarig form av humörstörning som många nyblivna mammor upplever.

Förlossningsdepression kan utvecklas inom dagar eller veckor efter förlossningen och kan pågå i flera månader eller längre.

Behandling för förlossningsdepression kan innefatta psykoterapi, medicinering och stöd från familj, vänner eller stödgrupper.


depression test

Vad orsakar depression?

 

Depression är resultatet av samspelet mellan genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

En kombination av dessa element kan utlösa sjukdomen hos mottagliga individer. Ingen enskild orsak kan pekas ut, eftersom tillståndet varierar från person till person.

Genetiska faktorer

Det finns bevis som tyder på att depression har en ärftlig komponent. Personer med en familjehistoria av depression löper större risk att utveckla tillståndet själva.

Forskning har identifierat flera gener associerade med en ökad risk för depression, men det är viktigt att notera att det inte är någon garanti för att någon med dessa gener kommer att utveckla depression.

Snarare kan genetiska predispositioner göra vissa individer mer mottagliga för sjukdomen när de ställs inför vissa miljömässiga eller psykologiska stressfaktorer.

Biologiska faktorer

Depression har kopplats till obalanser i signalsubstanser, som serotonin, noradrenalin och dopamin, som spelar en avgörande roll för att reglera humör, motivation och andra kognitiva funktioner.

Dessutom kan hormonella obalanser, inflammation och strukturella eller funktionella avvikelser i specifika hjärnområden också bidra till utvecklingen av depression.

Exempel på biologiska faktorer

Förändringar i signalsubstansnivåer på grund av stress, medicinering eller droganvändning

Hormonella förändringar under graviditet, efter förlossning eller i klimakteriet

Kroniska sjukdomar, som diabetes eller hjärtsjukdomar, som påverkar den allmänna hälsan och välbefinnandet

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer omfattar de yttre omständigheter och situationer som kan bidra till depression.

Dessa faktorer kan inkludera stress, trauma, förlust eller andra negativa livshändelser som kan fungera som utlösare för personer med en predisposition för depression.

Exempel på miljöfaktorer

Att uppleva en betydande förlust, som dödsfall av en närstående eller avslutandet av en relation

Att gå igenom en stor livsförändring, som att flytta till en ny stad, förlora ett jobb eller gå i pension

Att hantera pågående stressfaktorer, som ekonomiska svårigheter, arbetsrelaterad stress eller ansvar för att vårda någon

Psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer omfattar en individs tankemönster, hanteringsstrategier och personlighetsdrag som kan påverka deras sårbarhet för depression.

Negativa tankemönster, låg självkänsla och en tendens att älta på negativa erfarenheter kan bidra till utvecklingen eller förvärringen av depressiva symtom.

Exempel på psykologiska faktorer

En historia av barndomstrauma eller missbruk, vilket kan leda till negativa övertygelser om sig själv och världen

Perfektionistiska eller självkritiska tendenser, vilka kan bidra till känslor av otillräcklighet eller misslyckande

Svårigheter att hantera stress eller anpassa sig till förändringar, vilket kan göra att en individ känner sig överväldigad och hopplös.


Mental Hälsa

Visste du att över 350 miljoner människor världen över lider av depression, vilket gör det till den vanligaste orsaken till funktionshinder globalt?

Sverige har en depressionsfrekvens på 4,98 % och är rankad som nummer 26 i världen. Självmordsfrekvensen är 14,7 per 100 000, och är rankad som nummer 29.

Depression är en mycket utbredd men ofta missförstådd psykisk sjukdom.

För att öka förståelsen och medvetenheten har vi sammanställt en lista över vanliga frågor om depression, som täcker ämnen som dess orsaker, symtom och behandlingsalternativ.

Vad är depression?

Depression är en psykisk störning som kännetecknas av ihållande känslor av sorg, hopplöshet och brist på intresse eller glädje i aktiviteter.

Det kan leda till en rad emotionella och fysiska problem, vilket påverkar ens vardag, relationer och allmänna välbefinnande.

Vilka är de olika typerna av depression?

Det finns flera typer av depression, inklusive egentlig depression (major depressive disorder), dystymi (persistent depressive disorder), årstidsbunden depression (seasonal affective disorder), bipolär depression och förlossningsdepression (postpartum depression).

Varje typ har sina unika egenskaper och kan kräva olika behandlingsmetoder.

Egentlig depression (Major Depressive Disorder, MDD)

Egentlig depression, även känd som klinisk depression, kännetecknas av ihållande känslor av sorg, hopplöshet och brist på intresse eller glädje i aktiviteter.

För att diagnostiseras med egentlig depression måste en person uppleva minst fem depressiva symtom under minst två veckor.

Behandling för egentlig depression innefattar ofta en kombination av psykoterapi, medicinering och livsstilsförändringar.

Dystymi (Persistent Depressive Disorder)

Dystymi, eller persistent depressiv störning, är en kronisk form av depression som varar i minst två år.

Även om symtomen på dystymi kan vara mildare än de för egentlig depression kan sjukdomens långvariga karaktär ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet.

Behandling för dystymi innefattar typiskt psykoterapi, medicinering och livsstilsjusteringar.

Årstidsbunden depression (Seasonal Affective Disorder, SAD)

Årstidsbunden depression är en typ av depression som inträffar under specifika årstider, vanligtvis under höst- och vintermånaderna när dagarna är kortare.

SAD tros vara relaterad till förändringar i kroppens inre klocka och en störning i balansen mellan serotonin- och melatoninnivåerna.

Behandling för SAD kan innefatta ljusbehandling, psykoterapi, medicinering eller livsstilsförändringar som syftar till att förbättra sömn- och träningsvanor.

Bipolär depression

Bipolär depression avser de depressiva episoderna som upplevs av personer med bipolär sjukdom, ett tillstånd som kännetecknas av växlande perioder av depression och mani (eller hypomani vid bipolär II-sjukdom).

Behandling för bipolär depression kan skilja sig från den för unipolär depression, eftersom vissa antidepressiva läkemedel kan utlösa maniska episoder.

Stämningsstabiliserande läkemedel, såsom litium eller antikonvulsiva medel, och atypiska antipsykotika förskrivs ofta i kombination med psykoterapi och livsstilsjusteringar.

Förlossningsdepression (Postpartum Depression)

Förlossningsdepression är en form av depression som drabbar vissa kvinnor efter förlossning. Det är allvarligare än "baby blues," en mildare och kortvarig form av humörstörning som många nyblivna mammor upplever.

Förlossningsdepression kan utvecklas inom dagar eller veckor efter förlossningen och kan pågå i flera månader eller längre.

Behandling för förlossningsdepression kan innefatta psykoterapi, medicinering och stöd från familj, vänner eller stödgrupper.


Vilka är behandlingsalternativen för depression?

 

Behandlingsalternativ för depression kan innefatta psykoterapi, medicinering, livsstilsförändringar eller en kombination av dessa metoder.

Specifika behandlingar kan inkludera kognitiv beteendeterapi, interpersonlig terapi, selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI).

I mer allvarliga fall eller när andra behandlingar inte har varit effektiva kan alternativ som elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller transkraniell magnetstimulering (TMS) övervägas.

Vilka är symtomen på depression?

 

Symtom på depression kan inkludera ihållande sorg eller lågt humör, förlust av intresse eller glädje i aktiviteter, känslor av hopplöshet eller värdelöshet, trötthet, sömnstörningar, aptitförändringar, svårigheter att koncentrera sig och tankar på döden eller självmord.

Symtomens svårighetsgrad, frekvens och varaktighet kan variera mellan individer.

Hur diagnostiseras depression?

 

Depression diagnostiseras baserat på en grundlig utvärdering av en mentalhälsoprofessionell, som kommer att bedöma individens symtom, medicinska historia och eventuella bidragande faktorer.

Denna utvärdering kan innefatta en fysisk undersökning, psykologiska bedömningar och laboratorietester (blodprov) för att utesluta andra potentiella orsaker.


Årstidsbunden Depression FemineaLab

Vad orsakar depression?

Depression är resultatet av samspelet mellan genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

En kombination av dessa element kan utlösa sjukdomen hos mottagliga individer. Ingen enskild orsak kan pekas ut, eftersom tillståndet varierar från person till person.

Genetiska faktorer

Det finns bevis som tyder på att depression har en ärftlig komponent.

Personer med en familjehistoria av depression löper större risk att utveckla tillståndet själva.

Forskning har identifierat flera gener associerade med en ökad risk för depression, men det är viktigt att notera att det inte är någon garanti för att någon med dessa gener kommer att utveckla depression.

Snarare kan genetiska predispositioner göra vissa individer mer mottagliga för sjukdomen när de ställs inför vissa miljömässiga eller psykologiska stressfaktorer.

Biologiska faktorer

Depression har kopplats till obalanser i signalsubstanser, som serotonin, noradrenalin och dopamin, som spelar en avgörande roll för att reglera humör, motivation och andra kognitiva funktioner.

Dessutom kan hormonella obalanser, inflammation och strukturella eller funktionella avvikelser i specifika hjärnområden också bidra till utvecklingen av depression.

Exempel på biologiska faktorer

Förändringar i signalsubstansnivåer på grund av stress, medicinering eller droganvändning

Hormonella förändringar under graviditet, efter förlossning eller i klimakteriet

Kroniska sjukdomar, som diabetes eller hjärtsjukdomar, som påverkar den allmänna hälsan och välbefinnandet

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer omfattar de yttre omständigheter och situationer som kan bidra till depression.

Dessa faktorer kan inkludera stress, trauma, förlust eller andra negativa livshändelser som kan fungera som utlösare för personer med en predisposition för depression.

Exempel på miljöfaktorer

Att uppleva en betydande förlust, som dödsfall av en närstående eller avslutandet av en relation

Att gå igenom en stor livsförändring, som att flytta till en ny stad, förlora ett jobb eller gå i pension

Att hantera pågående stressfaktorer, som ekonomiska svårigheter, arbetsrelaterad stress eller ansvar för att vårda någon

Psykologiska faktorer

Psykologiska faktorer omfattar en individs tankemönster, hanteringsstrategier och personlighetsdrag som kan påverka deras sårbarhet för depression.

Negativa tankemönster, låg självkänsla och en tendens att älta på negativa erfarenheter kan bidra till utvecklingen eller förvärringen av depressiva symtom.

Exempel på psykologiska faktorer

En historia av barndomstrauma eller missbruk, vilket kan leda till negativa övertygelser om sig själv och världen

Perfektionistiska eller självkritiska tendenser, vilka kan bidra till känslor av otillräcklighet eller misslyckande

Svårigheter att hantera stress eller anpassa sig till förändringar, vilket kan göra att en individ känner sig överväldigad och hopplös.

Feminea Laboratories

Academy


Vilka är symtomen på depression?

Symtom på depression kan inkludera ihållande sorg eller lågt humör, förlust av intresse eller glädje i aktiviteter, känslor av hopplöshet eller värdelöshet, trötthet, sömnstörningar, aptitförändringar, svårigheter att koncentrera sig och tankar på döden eller självmord.

Symtomens svårighetsgrad, frekvens och varaktighet kan variera mellan individer.

Hur diagnostiseras depression?

Depression diagnostiseras baserat på en grundlig utvärdering av en mentalhälsoprofessionell, som kommer att bedöma individens symtom, medicinska historia och eventuella bidragande faktorer.

Denna utvärdering kan innefatta en fysisk undersökning, psykologiska bedömningar och laboratorietester (blodprov) för att utesluta andra potentiella orsaker.

 

Vilka är behandlings-alternativen för depression?

Behandlingsalternativ för depression kan innefatta psykoterapi, medicinering, livsstilsförändringar eller en kombination av dessa metoder.

Specifika behandlingar kan inkludera kognitiv beteendeterapi, interpersonlig terapi, selektiva serotoninåterupptags-hämmare (SSRI) och serotonin-noradrenalinåterupptags-hämmare (SNRI).

I mer allvarliga fall eller när andra behandlingar inte har varit effektiva kan alternativ som elektrokonvulsiv terapi (ECT) eller transkraniell- magnetstimulering (TMS) övervägas.


depression

Hur lång tid tar det för behandlingen att fungera?

Effektiviteten och varaktigheten av depressionbehandling kan variera avsevärt mellan individer.

Vissa människor kan uppleva förbättring inom några veckor, medan andra kan ta flera månader eller längre för att se märkbara framsteg.

Tålamod och uthållighet är avgörande under behandlingsprocessen, eftersom det kan ta tid att hitta rätt metod.

Kan depression förebyggas?

Även om det inte finns något säkert sätt att förebygga depression kan vissa strategier bidra till att minska risken eller minimera effekterna av depressiva episoder.

Dessa strategier inkluderar att upprätthålla en hälsosam livsstil, bygga starka sociala kopplingar, hantera stress effektivt och söka medicinsk hjälp tidigt när tecken på depression börjar dyka upp.


Myter om depression

Trots förekomsten av depression fortsätter många myter och missuppfattningar att omge denna psykiska sjukdom.

Dessa falska föreställningar kan skapa hinder för förståelse och förstärka stigmatisering, vilket gör det svårare för de drabbade att söka hjälp.

Myt - Depression är bara ett tecken på svaghet.

Fakta - Depression är en komplex psykisk sjukdom med olika orsaker, inklusive genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer.

Det har inget att göra med personlig svaghet eller brist på viljestyrka.

Faktum är att många starka och motståndskraftiga individer har upplevt depression.

Myt - Depression är bara att känna sig ledsen.

Fakta - Även om sorg kan vara ett symptom på depression, går tillståndet långt utöver att bara känna sig nere.

Det omfattar en rad emotionella och fysiska symtom som kan påverka ens vardagsliv, relationer och övergripande välbefinnande.

Myt - Endast kvinnor blir deprimerade.

Fakta - Depression påverkar människor av alla kön, åldrar och bakgrunder.

Även om kvinnor kanske diagnostiseras med depression oftare än män, kan detta bero på skillnader i hjälpsökande beteenden eller samhälleliga förväntningar, snarare än en verklig skillnad i förekomst.

Myt - Personer med depression kan "rycka upp sig" om de verkligen anstränger sig.

Fakta - Depression är inte ett val eller något som kan övervinnas genom ren viljestyrka.

Det är ett allvarligt psykiskt hälsotillstånd som kräver lämplig behandling och stöd.

Att säga åt någon med depression att "rycka upp sig" bidrar bara till deras känslor av isolering och skuld.

Myt - Antidepressiva läkemedel är en snabb lösning för depression.

Fakta - Även om antidepressiva läkemedel kan vara en effektiv komponent i behandlingen av depression, är de inte en lösning som passar alla.

Det kan ta tid att hitta rätt medicin och dosering, och vissa individer kan dra större nytta av andra former av behandling, såsom psykoterapi eller livsstilsförändringar.

Myt - Depression uppstår bara efter en traumatisk händelse.

Fakta - Även om depression kan utlösas av en traumatisk händelse eller en betydande livsförändring, kan den också utvecklas gradvis utan någon uppenbar orsak.

En kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer kan bidra till utvecklingen av depression.

Myt - Depression är ett livslångt tillstånd utan hopp om återhämtning.

Fakta - Även om depression kan vara ett kroniskt och återkommande tillstånd för vissa individer, återhämtar sig många människor och går vidare för att leva ett tillfredsställande liv.

Med rätt behandling och stöd är det möjligt att hantera depression och återfå en känsla av välbefinnande.

Sammanfattningsvis

 

Att förstå depression är avgörande för att bryta ned stigman och stödja de som drabbas av detta komplexa psykiska hälsotillstånd.

Genom att söka svar på vanliga frågor om depression kan vi främja större medvetenhet och empati, vilket i slutändan banar väg för förbättrade behandlingsalternativ och bättre psykiska hälsoutfall för dem som behöver det.

Hur lång tid tar det för behandlingen att fungera?

 

Effektiviteten och varaktigheten av depressionbehandling kan variera avsevärt mellan individer. Vissa människor kan uppleva förbättring inom några veckor, medan andra kan ta flera månader eller längre för att se märkbara framsteg.

Tålamod och uthållighet är avgörande under behandlingsprocessen, eftersom det kan ta tid att hitta rätt metod.

Kan depression förebyggas?

 

Även om det inte finns något säkert sätt att förebygga depression kan vissa strategier bidra till att minska risken eller minimera effekterna av depressiva episoder.

Dessa strategier inkluderar att upprätthålla en hälsosam livsstil, bygga starka sociala kopplingar, hantera stress effektivt och söka medicinsk hjälp tidigt när tecken på depression börjar dyka upp.


Myter om depression

 

Trots förekomsten av depression fortsätter många myter och missuppfattningar att omge denna psykiska sjukdom.

Dessa falska föreställningar kan skapa hinder för förståelse och förstärka stigmatisering, vilket gör det svårare för de drabbade att söka hjälp.


Myt - Depression är bara ett tecken på svaghet.

Fakta - Depression är en komplex psykisk sjukdom med olika orsaker, inklusive genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Det har inget att göra med personlig svaghet eller brist på viljestyrka. Faktum är att många starka och motståndskraftiga individer har upplevt depression.

Myt - Depression är bara att känna sig ledsen.

Fakta - Även om sorg kan vara ett symptom på depression, går tillståndet långt utöver att bara känna sig nere. Det omfattar en rad emotionella och fysiska symtom som kan påverka ens vardagsliv, relationer och övergripande välbefinnande.

Myt - Endast kvinnor blir deprimerade.

Fakta - Depression påverkar människor av alla kön, åldrar och bakgrunder. Även om kvinnor kanske diagnostiseras med depression oftare än män, kan detta bero på skillnader i hjälpsökande beteenden eller samhälleliga förväntningar, snarare än en verklig skillnad i förekomst.

Myt - Personer med depression kan "rycka upp sig" om de verkligen anstränger sig.

Fakta - Depression är inte ett val eller något som kan övervinnas genom ren viljestyrka. Det är ett allvarligt psykiskt hälsotillstånd som kräver lämplig behandling och stöd. Att säga åt någon med depression att "rycka upp sig" bidrar bara till deras känslor av isolering och skuld.

Myt - Antidepressiva läkemedel är en snabb lösning för depression.

Fakta - Även om antidepressiva läkemedel kan vara en effektiv komponent i behandlingen av depression, är de inte en lösning som passar alla. Det kan ta tid att hitta rätt medicin och dosering, och vissa individer kan dra större nytta av andra former av behandling, såsom psykoterapi eller livsstilsförändringar.

Myt - Depression uppstår bara efter en traumatisk händelse.

Fakta - Även om depression kan utlösas av en traumatisk händelse eller en betydande livsförändring, kan den också utvecklas gradvis utan någon uppenbar orsak. En kombination av genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer kan bidra till utvecklingen av depression.

Myt - Depression är ett livslångt tillstånd utan hopp om återhämtning.

Fakta - Även om depression kan vara ett kroniskt och återkommande tillstånd för vissa individer, återhämtar sig många människor och går vidare för att leva ett tillfredsställande liv. Med rätt behandling och stöd är det möjligt att hantera depression och återfå en känsla av välbefinnande.

Feminea Laboratories

AcademySammanfattningsvis

 

Att förstå depression är avgörande för att bryta ned stigman och stödja de som drabbas av detta komplexa psykiska hälsotillstånd.

Genom att söka svar på vanliga frågor om depression kan vi främja större medvetenhet och empati, vilket i slutändan banar väg för förbättrade behandlingsalternativ och bättre psykiska hälsoutfall för dem som behöver det.


Referenser


 • Kunskap för kvinnor baserad på fakta

  Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES

Kunskap för kvinnor baserad på fakta

 • Att ha koll på sin hälsa innebär kunskap och trygghet. Vi utför olika typer av medicinska tester och provtagningar för dig som vill hålla dig bättre informerad om din hälsa. I FemineaLab Academy har vi samlat en mängd av artiklar för den vetgirige.

  FemineaLab  är en del av Citikliniken Sverige. Beroende på hälsotest kan du besöka valfri blodprovsmottagning i Sverige. Inom några dagar får du svaret från oss analyserad av våra läkare.  Läkarkontakt kan sedan vid behov bokas online eller som fysiskt besök.

  FEMINEA LABORATORIES